Политика за поверителност

Информация за администратора на данни: "Маник ИТ" ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с
UIC BG206259976
Седалище и адрес на управление: Охрид 20, 9000 Варна
Тел: +359 896 611612
Електронна поща: info@manik-it.eu

Ние обработваме вашите лични данни на следните основания:

 • Договор между Вас и нас за изпълнение на задълженията по него;
 • Изрично съгласие от ваша страна – целта се посочва за всеки конкретен случай;
 • По силата на законово задължение

В следващите параграфи ще намерите информация за обработката на вашите лични данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Ние обработваме вашите лични данни, за да изпълним договорни и преддоговорни задължения и да се възползваме от правата, произтичащи от сключените с вас договори.

Цели на обработката:

 • установяване на вашата идентичност;
 • управление и изпълнение на вашата заявка и сключен договор;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които ползвате при нас;
 • Съхраняване на кореспонденция, свързана с направена поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
 • изготвяне на потребителски профил;

Въз основа на сключения договор между нас и вас обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • лични данни за контакт адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
 • данни за самоличностпълно име, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
 • Данни за поръчките, направени чрез потребителския профил;
 • имейли, писма, информация за вашите искания за Отстраняване на проблеми, оплаквания, молби, жалби;
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с Плащанията;

Обработката на посочените лични данни е задължителна, за да можем да сключим договор с вас и да го изпълним.

Предоставяме вашите лични данни на трети страни, като основната ни цел е да предложим качествено, бързо и цялостно обслужване.

Лични ние предоставяме данни на следните категории получатели (данни на администраторите на лични данни):

 • пощенски оператори и куриерски фирми;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Събраните данни изтриваме 5 години след прекратяването на договорните отношения, независимо дали се дължат на изтичане на срока на договора, прекратяване или други основания. Периодът се определя от 5-годишния давностен срок за евентуални искове по договора.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е да съществува законово задължение да обработваме вашите лични данни. В тези случаи сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • Задължения съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари Пари;
 • изпълнение на задължения във връзка с дистанционни продажби, продажби извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или на трети лица, предвидена в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задълженията, произтичащи от правната рамка за защита на данните;
 • задълженията, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на надлежна счетоводна отчетност;
 • предоставяне на информация на съда и на трети страни в рамките на производство пред съд в съответствие с изискванията на приложимите разпоредби за производството;
 • проверка на възрастта при пазаруване онлайн.

Данните, събрани по силата на законово задължение, изтриваме, след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

 • съгласно Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),
 • Задължения за предоставяне на информация на съда, компетентните държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Когато това е законно задължение за нас, можем да предоставим вашите лични данни на компетентен публичен орган, физическо или юридическо лице.

С ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме вашите лични данни на това основание само след изричното ви недвусмислено и доброволно съгласие. Няма да предвидим никакви неблагоприятни последици за вас, ако откажете обработката на лични данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на вашите лични данни, като целта на обработването е посочена тук и не отговаря на целите, изброени в настоящата политика. Ако ние дадем съответното съгласие и докато не бъде оттеглено или прекратено договорното отношение с вас, ние подготвяме подходящи предложения за продукти/услуги.

На това основание обработваме само данните, за които изрично сте ни дали съгласието си. Конкретните подробности се определят за всеки отделен случай. Обикновено данните включват:

 • Имейл;
 • Телефон;
 • Адрес;
 • Имена;

Поради тази причина може да предоставим данните ви на маркетингови агенции и трети страни.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието не оказва влияние върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни по някой или всички начини, описани по-горе, няма да използваме вашите лични данни и информация за посочените по-горе цели.

Данните, събрани на това основание, се изтриват по ваше искане или 1 година след първоначалното им събиране.

ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме вашите данни за статични цели, което означава за анализи, при които резултатите са само обобщени и следователно данните са анонимни. Не е възможно да се идентифицира конкретно лице въз основа на тази информация.

Как защитаваме вашите лични данни

За да осигурим адекватна защита на данните на компанията и нейните клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработката, предаването и съхранението на вашите данни можем да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Права на потребителите

Всеки Потребител на Сайта се ползва от всички права за защита на личните данни съгласно българското и европейското законодателство на Съюза.

Всеки потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработката на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените ви лични данни;
 • Корекция (ако данните са неточни);
 • Изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на лични данни между различни администратори;
 • Възражение срещу обработката на лични данни;
 • Субектът на данни има също така правото да не бъде обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на съдебна или административна защита, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако се прилага едно от следните условия:

 • Личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
 • Потребителят оттегля съгласието си, на което се основава обработката на данните, и няма друго правно основание за обработката;
 • Потребителят на данни възразява срещу обработката и няма законни основания за обработката, които да имат предимство;
 • Личните данни са били обработени незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази правно задължение съгласно правото на Съюза или на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от лицето, което носи родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработката на личните си данни от администратора, когато:

 • Оспорване на точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за период, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработката е незаконна, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а иска ограничаване на тяхното използване;
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразява срещу обработката в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат предимство пред интересите на потребителя.

Право на преносимост.

Субектът на данни има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и има право да прехвърли тези данни на друг администратор без намеса от страна на администратора, на когото са предоставени личните данни, когато обработването се основава на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и директно прехвърляне на лични данни от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразяват пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции. Когато възразите срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, обработването трябва да бъде прекратено незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконно обработване на личните му данни до Комисията за защита на личните данни или до компетентния съд.

Дата: 01.07.2020 г.

Scroll to Top

Manik-IT.eu съхранява Cookies (Бисквитки) на Вашия компютър с цел да подобрим функционалността на нашия сайт. Също така използваме Google Analytics за статистически цели. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close